Detta uppdrag har redan blivit tillsatt

Hej! Du har kommit till ett uppdrag som är gammalt/inaktuellt. Det betyder att vi har lyckats med vårt uppdrag att tillsätta tjänsten. Men klicka på "Visa alla aktuella uppdrag" så kanske du hittar något som är för dig?

Projektledare/Interimschef till spännande uppdrag!

Är du den vi söker till detta spännande uppdrag du verkligen kan vara med och göra positiv skillnad! Just nu söker vi en konsult under uppstarts-fart, en projektledare som kan vara med och driva igång projektet under 3-4 månader.

Projektmål i korthet

Stärka barns fritid och sociala gemenskap samt bidra till förbättrade möjligheter att klara skolan 300 st

Uppföljningsindikatorer

Antal barn och unga i målgruppen som efter avslutad insats deltar i en aktivitet ska öka >150 st

Tillgängligheten av aktiviteter riktade till målgruppen ska öka (Operationalisering och mätbarhet behöver förtydligas)

Förväntade övergripande insatser i projektets inledande fas

* Bemanna styrgrupp och projektgrupp

* Rekrytera projektfunktioner så som projektledare och projektmedarbetare

* Etablera kontakter med föreningsliv/stöd av IOP föreningssamordnare/IF och KUF

* Etablera en referensgrupp med relevanta samarbetspartners.

* Ta fram en projektplan och genomförandeplan med tillhörande tids- och aktivitetsplan.

* Göra färdigt intressentanalysen och ta fram kommunikationsplan  Göra vissa kommunikationsinsatser/förankring på enheter och mot klienter

* Fördjupad riskanalys relaterad till projektmål och förväntat resultat.

* Ta fram detaljerade rutiner för administration, ekonomi, uppföljning och rapportering.

* Ta fram rutiner/arbetssätt för att hantera ekonomiskt stöd för enskilda individer.

* Rutin för orosanmälan samt rutiner för hantering av hedersrelaterat våld och förtryck/begränsning av livsutrymmet.

* Säkerställa att de horisontella principerna beaktas i projektets samtliga aktiviteter.

* Ta fram mall för redovisning av deltagare så man kan följa dem. Unika individer

För att nå projektmålet bedömer styrgruppen att följande projektaktiviteter kan komma att genomföras

* Skapa samverkansstrukturer (form, omfattning och arbetssätt) för samordning och samarbete med involverade samarbetspartners. Det innefattar att få till samarbete med kultur- och idrottsförvaltningen, polisen, skolor, civilsamhället/föreningar, företag, fritidsgårdar, fältverksamhet m.m.

* Ordna gemensamma events och mässor för barn, unga och deras vårdnadshavare. Bjuda in goda förebilder från olika branscher/organisationer relaterade till fritid.

* Kartläggning av utbudet av strukturerade vuxenledda fritidsaktiviteter och framtagande av insatskatalog kring detta åldersindelat och utifrån särskilt prioriterade målgrupper.

* Informations- och rådgivningssamtal med barn, unga och deras vårdnadshavare om vikten av en fungerande och meningsfull fritid.

* Informations- och rådgivningssamtal med barn, unga och deras vårdnadshavare om utbudet av strukturerad vuxenledd fritidsaktiviteter.

* Anordna inspirerande föreläsningar om fritidsaktiviteter som skyddsfaktor för skolgång och hälsa.

* Samverka med aktörer och lotsa barnet till dem som erbjuder aktiviteter, operativt initialt för att säkerställa att barnet kommer till verksamheten som ska anordna aktiviteten.

* Bistå familjen med ansökan till olika stipendier, majblomman, fonder, ekonomiskt bistånd. I det ska projektet säkerställa aktivitetens finansiering genom stipendium/fond/nedsättning av avgift el.dyl.

Rekryteringen pågår och man ser behov av någon på plats tillfälligt som kan börja ”leverera” i projektet. Om vi kan bidra med tankar, idéer och projektplan mm är det en värdefull start för kommunen. 

Sammanfattning av uppdraget som kommunen behöver hjälp att lösa:

Uppdraget gäller i särskilt utsatta områden – där ska man jobba för att få ut 150-300 barn, 6-17 år i olika fritidsaktiviteter. 

Huvudsyftet är att främja prosociala miljöer i stället för ökade risker att hamna i utanförskap och risk för missgynnande utveckling, kriminalitet mm. Syftet är både uppsökande verksamhet och identifiering av de individer som kan vara aktuella att jobba ut, men också att stötta barnen längs vägen, vilket kan handla om motivationsarbete, att följa med fysiskt och testa aktiviteten och sen följa upp så att det funkar och att aktiviteten upprätthålls. 

Det finns 3 så kallade fritidslotsar anställda för att i huvudsak jobba med detta ”ute på fältet” men tanken är också att projektledaren till viss del ska vara med ”där det händer”. 

Finansieringen av uppdraget är timbaserat, dvs ju fler timmar man levererar/lägger in i projektet desto större ekonomisk finansiering genereras in. Det här är en nyckel, eftersom pengarna i huvudsak ska användas till att bekosta de aktiviteter som barnen förhoppningsvis påbörjar. En av orsakerna till att många barn i dessa områden inte har någon aktivitet, är just kopplad till att ekonomi saknas.