Vi stödjer

CareOn:s konsulter arbetar dagligen med unga människor och då är det kanske inte så konstigt att vi brinner lite extra för dem. Därför har vi inriktat vårt stöd till organisationer som arbetar med och för barn och ungdomar. Vi stödjer nedan föreningar/organisationer.

MASKROSBARN


Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Maskrosbarn jobbar för att barn mellan 13-19 år ska få chans att berätta om sina svåra hemförhållanden, kanske för allra första gången. Maskrosbarn erbjuder långsiktigt stöd, gemenskap och möjlighet att förändra sitt eget liv. Idag består Maskrosbarn av cirka 27 medarbetare som arbetar heltid och över 150 personer som jobbar deltid som ledare på våra ungdomsgårdar, lägerledare på våra helg– och lovläger samt som digitala kuratorer.  Maskrosbarns chatt bemannas av volontärer runt om i Sverige. Maskrosbarn har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men når med flera av sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar ungdomar i hela landet.
www.maskrosbarn.se


SÄKRA VARJE UNGE

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.
SAKRAVARJEUNGE


NOLL TOLERANS MOT MOBBNING

”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!” Verksamheten Nolltolerans mot mobbning drivs av Preventica AB som har över trettio års erfarenhet av förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Under den tiden har ett flertal stödjande insatser implementerats, exempelvis: startandet av gruppverksamhet för utsatta barn, utbildningar för lärare/föräldrar/elever kring förebyggande verksamhet och tidig upptäckt samt stöd och behandling för unga människor och deras föräldrar. Utöver detta har man tagit fram preventionsprogram (så kallade livskunskapsprogram) till grund- och gymnasieskola, föräldrahandböcker, ett specifikt konfirmationsmaterial, med mera.
NOLLTOLERANS


RIKSFÖRBUNDET ETT NARKOTIKAFRITT SAMHÄLLE

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS, är en ideell organisation som verkar för en restriktiv narkotikapolitik. En politik som kombinerar ett förbud mot att använda narkotika, förebyggande insatser, tidig upptäckt och ingripande samt en bra vård och behandling. Kärnan i problemet är användandet av narkotika. Genom att begränsa användning och spridning av narkotika begränsas problemen. RNS uppgift är att sprida kunskapen och budskapet, att ge röst åt alla som vill motverka narkotika och påverka politiken. Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan, driver egna drogförebyggande projekt och arbetar med kunskapsspridning.
https://www.rns.se/


FÖRENINGEN AKTIV SKOLA

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Det innebär att man inte är en ideell organisation. Man vill bidra så mycket man kan för att skapa en bättre skola i Sverige. Man har tagit hjälp av de kunnigaste personer man har hittat för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor. Stiftelsen har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.
https://aktivskola.org/