Intensivstöd till barnfamiljer

Ibland påvisas omsorgsbrist hos barnets vårdnadshavare, efter att en utredning är gjord enligt kapitel 11 i socialtjänstlagen. När föräldrabristen anses större än föräldraförmågan kan socialsekreteraren behöva överväga en placering av barnet och/eller familjen. Om bedömningen är att resurser och vilja till förändring finns hos vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna kan resultatet bli att placering inte behöver ske. Ibland är dock omsorgsbristen av den omfattningen att placering måste ske och då kan intensivstödet riktas till den biologiska familjen.

Bemanning av behandlingspersonal för intensivstöd i hemmen
För dessa familjer kan vi på CareOn bistå med bemanning av behandlingspersonal för intensivstöd i hemmen. Insatserna utformas tillsammans med ansvarig socialsekreterare.

Mål och syfte
Förändringsarbetets syfte är att utveckla föräldraförmågor och förkorta placeringstider. Insatser behöver sättas in snabbt och ska fungera som instrument för familjens utveckling av sina förmågor i syfte att kompensera omsorgsbristen. Insatsen ska pågå intensivt under en kortare period och ska vara kostnadseffektiv.

Vårt arbets- och förhållningssätt
Arbetet utförs av personal med adekvat behandlingsutbildning och erfarenhet av familjearbete. Alla behandlingsplaner är individuella och behandlingsarbetet avrapporteras kontinuerligt.

Intensivstödjaren arbetar i familjens hem, vilket kan innebära kvälls-och helgarbete vid behov. Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt och använder situationerna i familjens vardag som grunden att lära ut alternativa tillvägagångssätt.

Vårt arbete med familjen innebär ett systemteoretiskt och salutogent tänkande. Vi koncentrerar arbetet på att förstärka och utveckla vårdnadshavarens och nätverkets friska förmågor.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med bemanning och intensivstöd till barnfamiljer.