CareOn skriver ramavtal med SKR

CareOn har skrivit ramavtal med SKR avseende uppföljandekontroll av HVB inom Socialtjänsten. Avtalet innebär att CareOn ska utföra granskning av stödboenden, konsulentstödd familjehemsvård samt hem för vård och boende (HVB-hem).

Ramavtalet är nationellt och har ett stort antal avropsberättigade parter som motsvarar i princip alla aktörer inom området i Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta Nina Söderström eller Niklas Ekelund