”Vi behövde en interimschef som kunde leda oss ur krisen”

När kommunen behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn.
– Marianne hade erfarenheten och kompetensen att rita om kartan och skapa en ny organisation. Resultatet blev en fungerande verksamhet med lugn personal och lugna beslutsfattare, berättar förvaltningschefen i kommunen.

Kommunen befann sig i ett extremt läge och snabbt behövde byta riktning, anlitade de interimschefen Marianne Strömstedt från CareOn. Målet med uppdraget var för både kommunchefen och förvaltningschefen att kunna erbjuda de invånare som är i behov av kommunens tjänster en bra vård och ett bra omhändertagande.

En trygg person med kompetens att skapa nytt

Kommunens verksamhet hade hastigt överraskats och behövde nu förändras på djupet.

– Beslutet att ta in en interimschef kändes självklart i en så pass turbulent situation som vi befann oss i, berättar Annelie. Vi behövde få in en trygg person med erfarenhet och kompetens att skapa nytt. Någon som utifrån verksamhetens behov kunde utmana och skapa en ny struktur i organisationen och föra verksamheten i positiv riktning.

– Kommunens extrema läge gjorde att vi behövde en stark kraft som inte var påverkad av relationerna i gruppen och som förstod att en sådan här situation kräver någon som lägger ner arbete här. Vi behövde också en person med erfarenhet av att ha arbetat i många olika kommuner samt som ledare, säger kommunchefen.

Omfattande organisationsförändring – på kort tid

Med ansvar för 18 handläggare fick interimschefen Marianne Strömstedt nu uppdraget att genomföra en organisationsförändring. Marianne satte sig på kort tid in i verksamhetens olika delar och ritade om kartan där det behövdes.

– Marianne föreslog organisationsförändringar som ledde till en helt ny organisation för oss. Det bästa var att hon inte släppte några trådar och att hon var tydlig med konsekvenserna av det hon föreslog. Tillsammans bestämde vi vad som låg på vem att genomföra. Hon var hela tiden lojal mot uppdraget och stämde av med ledningen efter hand, vilket är ytterligare ett mått på kompetens, berättar förvaltningschefen.

Förändrade rutiner och riktlinjer

En stort fördel med en interimslösning, är att interimschefen kan arbeta fokuserat och uppdragsrelaterat från start – utan vetskap om hur relationerna ser ut i gruppen. Detta gjorde att Marianne kunde koncentrera sig på uppdraget och förändra utifrån sin kunskap och de ”nya ögon” hon kom in med.

– Mariannes styrka var att hon gick ”back to basic” och föreslog förändrade rutiner och riktlinjer samt byggde upp en ny organisation i den del av verksamheten som behövde det, säger förvaltningschefen.

Tydliga ansvarsområden och arbetsbeskrivningar

Marianne arbetade sig successivt igenom alla processer och kartlade organisationen stegvis. Utifrån det arbetade hon sedan fram en tydlig organisation med avgränsade ansvarsområden. Hon tydliggjorde även personalens uppdrag och arbetsuppgifter.

Förutom att hon stakade ut vägen höll hon även implementeringsdagar för personalen så att den nya organisationen blev begriplig för var och en.

Organisationsförändringen innehöll stora personalförändringar samt nyrekryteringar, vilket krävde en chef med erfarenhet av vilken kompetens som behövdes och vad som utgör en bra personalsammansättning.

– Även om en konsult kommer utifrån krävs det mod att göra förändringar. Mariannes förändringsarbete ledde till att mycket ny personal rekryterades, vilket kräver kunskap och en förståelse för människor i förändring, säger kommunchefen.

Resultatet: En rättsäker, stabil, tydlig och lugn organisation.

Mariannes förändringsarbete ledde till att en helt ny organisation tog form. Verksamheten som nu även innehöll kontrollfunktioner blev rättssäker, stabil och tydlig.

Mariannes tydlighet samt förmåga att kommunicera det hon gjorde med personal, chefer och övrig ledning, skapade lugna personalgrupper och lugna beslutsfattare i kommunen.

Tillsammans uppnåddes det övergripande målet, det mål som är lika viktigt för kommunchefen, förvaltningschefen och Marianne – att de invånare som är i behov av kommunens tjänster får bättre vård och omhändertagande.

– Marianne blickade framåt i arbetet hela tiden, vilket kändes positivt för alla, avslutar kommunchefen.